Slægten: ViuffTidligst kendte forfader er Matths Wippel, død 1491 før reformationen og begravet i Løgumkloster. Gaardmand på Vippelgaard.

I slægtsbogen berettes:

Matths Wippel, bleff i sin Pawedoms Tijd ført i en effter pawelig helligdoms Forordning 5) Munckehette oc Kappe, til LUGUM CLOSTER, er deri begrafuen, Som da formeentis den saligste maade at kome aff verden hen.5) Herr Prof., Dr. phil. Troels-Lund har i et Brev af 29/11 1909 venligst meddelt følgende:

»- - - - Denne Skik at begrave i Munke- eller Nonnedragt er ret bekendt. Forudsætningen herfor var naturligvis Troen paa, at Klosterløftet forlenede med en højere Grad af Hellighed. Det var da en ret naturlig og smuk Form for Tak fra et Kloster til den, der havde skænket det større Gaver, at lade vedkommende ikke blot faa Gravsted i dets Kirke, men ogsaa blive begravet i dets Ordensdragt. Enkelte kongelige Personer vides at være begravet i saadan Dragt. Og da det jo var Skik i den katolske Tid, at mange som gamle skænkede et eller andet Kloster alt deres Gods og selv trak sig, tilbage og boede Resten af deres Liv i samme Kloster som nu til Dags i et Sygehjem, - saa har vistnok Begravelsen i Munkedragt ret ofte fundet Sted, Den var ogsaa af en anden Grund tiltrækkende, da Døde ellers jordedes som de plejede at være, naar de sov, nøgne, blot dækkede af Tæppe eller »Jordelagen« paa Baaren.«